Download app to use Losupply:iOSAndroid- or -
+84
Send link
Losupply Q&A

Having questions about Losupply?

Khi nào mới phải thanh toán công nợ Losupply?

losupplyAnswered by Losupply14 days ago

Quán có thể thanh toán bất kỳ khi nào quán muốn bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, hoặc vào ngày 27 hàng tháng.

Nếu quán không thanh toán đúng hạn, sẽ không thể mua hàng trên Losupply cho đến khi thanh toán công nợ xong.

Quán cần tư vấn, liên hệ: Trần Trung Nghĩa – 0934148798

Hoặc đăng ký TẠI ĐÂY

Xem hợp đồng công nợ TẠI ĐÂY

losupplyLosupplyMOD14 days ago

Related questions